• Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2014"!

    Nhằm mục đích tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong giai đoạn 2014 - 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2014" tại Hà Nội.

    Xem tiếp

Giới thiệu Hội

    Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đ

Xem tiếp

Tin tức